แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

580313a4แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

คู่มือเตรียมสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
 • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ลำดับขนาดพื้นที่ของจังหวัดในประเทศไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ
 • ประชาคมอาเซียน, เกร็ดความรู้อาเซียน
 • แนวข้ออสบ-ข้ออสบ อาเซียน AEC
 • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • การบริโภค, อุปสงค์ อุปทาน ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน เศรษฐกิจไทย
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้ประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปในโลก

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2557

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ การเมือง
+ เศรษฐกิจ
+ สังคม
+ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
+ อาเซี่ยน
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นักวิชาการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบภาคความความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) วุฒิ ปริญญาตรี
+ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
+แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.255-2559
+หลักการพัฒนาชุมชน
+ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน กระบวนการ วิธีการ
+การจัดการความรู้
+เทคนิคในการพัฒนาชุมชน
+การค้นหา คัดเลือกผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน
+การบูรณาการแผนของชุมชน
+การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน
+รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร “นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ”

ข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตรแนวข้อสอบงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ ตำแหน่ง "นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ" SP ACADEMY จึงจัดทำคู่มือ(ตำรา)สำหรับเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข. ปรนัย+อัตนัย) ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร วุฒิ ปริญญาตรี
+ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
+ทดสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบการเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร การศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร เป็นต้น
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น “พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน”

แนวข้อสอบท้องถิ่นแนวข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!**
สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
+หลักสูตรการสอบท้องถิ่น ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
+กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551
+แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
+แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy)
+หลักการบริหารงาน นโยบายของรัฐบาล
+ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
+ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทยและต่างประเทศ
+ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ยุบสภา เลือกตั้งใหม่
+มติศาลชี้ที่มา ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรค
+ความรู้เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร
+ประชาคมอาเซียน
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบกรมชลประทาน “พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา” (กลุ่มงานเทคนิค)

สอบกรมชลประทาน

แนวข้อสอบกรมชลประทาน "พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา" (กลุ่มงานเทคนิค) ความความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ปวส. ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ กรมชลประทาน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กลุ่มงานเทคนิค) วุฒิ ปวส.
+ประวัติกรมชลประทาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
+พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
+พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
+พระราชบัญญัติขนส่ง พ.ศ.2522
+ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษษเครื่องจักรกล และยานพาหนะเบื้องต้น
+ความรู้เกี่ยวกับชลประทานได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภาระกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. “ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ”

สอบเจ้าพนักงานพัฒนาธุรกิจ

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ วุฒิปริญญาตรี
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
– แนวข้อสอบประวัติ ธ.ก.ส.
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ความละเอียดแม่นยำ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509
– แนวข้อสอบความหมาย กระบวนการทางการตลาด
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี การประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ
– แนวข้อสอบ อาเซียน (ASEAN)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด “ภาค ก.”

ข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

ครบหลักสูตรการสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมการปกครอง “เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน” ภาค ข.

ข้อสอบกรมการปกครอง

แนวข้อสอบ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ภาค ข. (ปวส.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ กรมการปกครอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ภาค ข.) วุฒิ ปวส.
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเอกสารทงาการเงินและบัญชีในระดับต้น
– แนวข้อสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน
– แนวข้อสอบการเงินและบัญชี การพัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณ
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. “ผู้ช่วยพนักงานการเงิน” ภาค ข.

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานการเงิน ภาค ข. สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ วุฒิปริญญาตรี
– แนวข้อสอบประวัติ ธ.ก.ส.
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
– แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. หลักการบริหารเบื้องต้น
– แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ถาม-ตอบ ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
– แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. บัญชีการเงิน
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ข้อสอบ ธ.ก.ส.

แนวข้อสอบกรมชลประทาน “นายช่างชลประทาน” ภาค ข.

สอบกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน นายช่างชลประทาน(กลุ่มงานเทคนิค) ภาค ข. (ปวส.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ กรมชลประทาน ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน (กลุ่มงานเทคนิค) (ภาค ข.) วุฒิ ปวส.
– แนวข้อสอบ ประวัติกรมชลประทาน
– แนวข้อสอบกรมชลประทาน ทฤษฎีโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างประเมินและวิเคราะห์ราคา การคำนวณและออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหล็ก การคำนวณและออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก การบริหารงานก่อสร้าง งานสำรวจภูมิประเทศ หลักการชบประทานศาสตร์ และหลักของชลประทานเบื้องต้น
– แนวข้อสอบกรมชลประทานความรู้เกี่ยวกับชบประทาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร “นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ” ภาค ข.

สอบกรมส่งเสริมการเกษตร

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร "นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เนื้อหา+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
+ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
+ทำสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบการเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร การศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร เป็นต้น
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบกรมราชทัณฑ์ “เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน” ภาค ข.

สอบ กรมราชทัณฑ์

แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ "เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน" ภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวช.-ปวส. ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ
+ประวัติกรมราชทัณฑ์
+พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
+พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
+พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
+พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
+พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+หลักการปฏิบัติผู้ต้องขัง เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ “นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ” ภาค ข.

แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ “นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ” ภาค ข.

แนวข้อสอบ กรมการแพทย์ "นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ
+ประวัติกรมการแพทย์
+ความรู้เบื้องต้นด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
+แนวคิด ทฤษฎีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม
+ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน
+กรณีศึกษา (Case study)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รัฐศาสตร์ ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ป.ตรี-โท ใหม่ล่าสุด!!**

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รัฐศาสตร์ ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ป.ตรี-โท ใหม่ล่าสุด!!**

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รัฐศาสตร์ ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ป.ตรี-โท ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ
+ประวัติโรงงานยาสูบ
+กฎหมายที่เกี่ยวกับยาสูบ
+ความรู้เฉพาะวุฒิรัฐศาสตร์
+การเมือง การปกครอง การบริหาร
+หลักการบริหาร แผนงาน โครงการ
+แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
+พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริหารธุรกิจ ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ป.ตรี-โท ใหม่ล่าสุด!!**

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริหารธุรกิจ ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ป.ตรี-โท ใหม่ล่าสุด!!**

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริหารธุรกิจ ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ป.ตรี-โท ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ
+ประวัติโรงงานยาสูบ
+ความรู้วิชาเฉพาะคุณวุฒิ
+ความรู้วิชาบริหารธุรกิจ หลักบริหารธุรกิจ
+แนวข้อสอบ การบริหารธุรกิจ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ ใหม่ล่าสุด!!**

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ ใหม่ล่าสุด!!**

แนวข้อสอบ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ (100 คะแนน)
+ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
+ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์ สรุปเหตุผล และการทดสอบ ความสัมพันธ์คำและข้อความ
+ภาษาไทย
+ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
+แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ” ภาค ข.

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ” ภาค ข.แนว ข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปริญญาตรี) ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ
+ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
+หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
+กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
+พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
+พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245