รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา (สอศ.) เล่ม 2

รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา (สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

สอบทุกตำแหน่งและทุกวิชาเอก ใหม่ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ

 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
 • วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการในคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พงศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2555

หลักสูตรการสอบ

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ศ.2546
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา
  • การใช้ภาษา

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์

สารบัญ
บทที่ 1 ระบบจำนวน
ระบบตัวเลขที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
กุญแจบทที่ 1
แบบฝึกหัดท้ายบท (4 ข้อ)
บทที่ 2 ความเป็นมาและความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์คืออะไร
กำเนิดคอมพิวเตอร์
ยุคของคอมพิวเตอร์
ชนิดของคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบ
กุญแจบทที 2
คำถามท้ายบทที่ 2 (20 ข้อ)
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่าย อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

สารบัญ
คหกรรมศาสตร์
อาหารหลัก 5 หมู่
การจัดตกแต่งบ้าน
การพัฒนาการเด็ก
การเคหะพยาบาลและอนามัยในครอบครัว
การพยาบาลคนเป็นลม
สาเหตุและอาการของการเป็นลมหน้ามืด
การดูแลรักษาผ้าใยสังเคราะห์
การแต่งกายให้งาม
การจัดเลี้ยงอาหาร
การเลี้ยงอาหารกลางวัน
การเลี้ยงอาหารค่ำ
การเลือกภาชนะสำหรับใช้ในการหุงต้ม
ข้อพิจารณาในการเลือกภาชนะที่ใช้ในการหุงต้น
คำจำกัดความคหกรรมศาสตร์
ภาคปฏิบัติการประกอบอาหาร
วิธีใช้ห้องปฏิบัติการอาหาร
ลำดับขั้นของการทำงานในห้องปฏิบัติการอาหาร
หน่วยชั่งตวงวัดที่ควรทราบ
วิธีตวงอาหาร
คำแนะนำการเก็บไข่แช่แข็งในตู้แช่แข็งตามบ้าน
ขั้นตอนการเก็บไข่แช่แข็ง
เครื่องปรุงต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร
แกงอาหารหลักของคนไทย
แกงจืดผักต่าง ๆ
แกงต้มยำปลา
แกงต้มกะทำ
แกงต้มกะทิฟักกับปลาสลิดแห้ง
แกงต้มกะทะหน่อไม้เปรี้ยวกับเนื้อเค็ม
แกงต้มกะทิสายบัว
แกงต้มกะทิหัวปลี
แบบทบทวน วิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (50 + 30 ข้อ)
แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์ (30 + 29 ข้อ)
แนวข้อสอบ การจัดและตกแต่งบ้าน (30 ข้อ)
แนวข้อสอบ พัฒนาการเด็กและการเรียนรู้ (15 + 26 + 25 ข้อ)
แนวข้อสอบ ดอกไม้สด (20 + 30 ข้อ)
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ผ้า (91 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาคามรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (150 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาคามรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคหกรรมศิลป์ (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย (107 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วิชาเอกอาหารและโภชนาการ (150 ข้อ)

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– คหรรมศาสตร์
– การพัฒนาเด็ก
– การเคหะพยาบาลและอนามัยในครองครัว
– การดูและรักษาผ้าใยสังเคราะห์
– การจัดเลี้ยงอาหาร
– การเลือกภาชนะสำหรบใช้ในการหุ้นต้ม
– คำจำกัดความคหกรรมศาสตร์
– ภาคปฏิบัติการประกอบอาหาร
– เครื่องปรุงต่าง ๆในการประกอบอาหาร
– แกงอาหารหลักของคนไทย

แนวข้อสอบครู วิชาเอกเคมี

สารบัญ
สสารและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอะตอม
ปริมาณสารสัมพันธุ์ 1
ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
ตารางธาตุ
พันธะเคมี
ปริมาณสารสัมพันธุ์ 2
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สารประกอบของธาตุคาร์บอน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สมดุลเคมี
กรด – เบส อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู วิชาเอกชีววิทยา

หลักสูตรการสอบ
– สรุปหลักชีววิทยา
– ระบบนิเวศน์
– โภชนาการ
– การรักษาสมดุลของร่างกาย
– การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
– การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
– ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส
– ฮอร์โมน
– การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
– การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม

ราคาขาย: 150.00 บาท

สารบัญ
สรุปหลักชีววิทยา
ระบบนิเวศน์
โภชนาการ
– ประเภทของสารอาหาร
– คุณค่าของสารอาหารต่อร่างกาย
– การแปรสภาพอาหารของสัตว์บางชนิด
– การย่อยอาหารของคน
– การดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว
– การสร้างโปรตีนและแอนติบอดี้ในเลือด
การรักษาสมดุลของร่างกาย
– วิธีการป้องกันรักษาอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์เลือดอุ่น
– การขับถ่าย
– ความผิดปกติเกี่ยวกับไต
– การลำเลียงสารในร่างกาย
– การหมุนเวียนของเลือด
– การสร้างภูมิคุ้มกัน
– พลังงานในสิ่งมีชีวิต
– การหายใจของคน
การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
– ประวัติการสืบพันธุ์
– วงจรชีวิตแบบสลับ
– การสืบพันธุ์แบบอาศัยของสัตว์
– การปฏิสนธิ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส
ฮอร์โมน
การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
วิวัฒนาการ
วิธีการเกิด
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา ชีววิทยา (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุดที่ 2 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุดที่ 3 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา ชุดที่ 5 (100 ข้อ)

แนวข้อสอบครู กทม. ครูผู้ช่วย (เฉพาะตำแหน่ง)

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ชุดเก็งข้อสอบ 2,500 ข้อ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา + ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู รวมข้อสอบ 2,500 ข้อ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
– หลักการศึกษา
– หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
– การจัดกระบวนการเรียนรู้
– จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
– สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
– การวัดและประเมินผลการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู สพฐ. วิชาการศึกษา

เก็งข้อสอบวิชาการศึกษาจากสนามจริง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
– หลักการศึกษา
– หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
– การจัดกระบวนการเรียนรู้
– จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
– สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
– การวัดและประเมินผลการศึกษา

ราคาขาย: 150.00 บาท

สารบัญ
ตะลุย ข้อสอบวิชาการศึกษา
ชุดที่ 1 หลักการศึกษา (100 ข้อ)
ชุดที่ 2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (100 ข้อ)
ชุดที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (100 ข้อ)
ชุดที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (100 ข้อ)
ชุดที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา (100 ข้อ)
ชุดที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา (100 ข้อ)

แนวข้อสอบครู สพฐ.เก็งข้อสอบ 1,390 ข้อ

ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
– กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
– กฎหมายกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มือเตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา, ผู้อำนวยการสถานศึกษา “ผู้บริหารสถานศึกษา” หลักสูตรใหม่ที่ ก.ค.ศง กำหนด
ราคาขาย: 300.00 บาท

ตรงตามหลักสูตรสอบของ ก.ค.ศ.
สมรรถนะทางการบริหาร

 • ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่
 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ความรอบรู้ทั่วไป

ข้อมูลความรู้ด้าน นโยบายรัฐบาล นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้ากนการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อ่านเพิ่มเติม

ติวเข้ม ครู สพฐ. 2555

ติวสรุปเจาะข้อสอบเน้นๆ ทุกคะแนน

ครู สพฐ.

ติวครบทุกวิชาโดยอาจารย์ด้านครูโดยตรง
รับประกันความชัวร์

เฉพาะกรุงเทพฯ เริ่มติว 16-20 มิ.ย. ทุกวัน

วันที่ 16 มิถุนายน

วันที่ 17 มิถุนายน

วันที่ 18 มิถุนายน

วันที่ 19 มิถุนายน

วันที่ 20 มิถุนายน

เวลา 09.30-20.00

เวลา 10.00-20.00

เวลา 17.30-20.00

เวลา 17.30-20.00

เวลา 17.30-20.00

จองติวด่วน!! รับเพียง 20 คนเท่านั้น


ค่าติวเพียง 4,000 บาท


โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0-2318-6124, 0-2318-2245 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ