แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

580313a4แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

คู่มือเตรียมสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
 • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ลำดับขนาดพื้นที่ของจังหวัดในประเทศไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ
 • ประชาคมอาเซียน, เกร็ดความรู้อาเซียน
 • แนวข้ออสบ-ข้ออสบ อาเซียน AEC
 • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • การบริโภค, อุปสงค์ อุปทาน ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน เศรษฐกิจไทย
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้ประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปในโลก

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. นายช่างสำรวจ

57120613

57120610

นวข้อสอบกทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอบข้าราชการ กทม.

คู่มือเตรียมสอบ กทม. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบ กทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ได้แก่

 • งานวงรอบ ได้แก่ วงรอบชนิดต่างๆ การวัดมุมและการปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบและการทำแผนที่ละเอียด
 • การคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก
 • การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)
 • แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 • การจัดทำระวางแผนที่
 • วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ (GPS)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎมหายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. นายช่างโยธา

57120610

นวข้อสอบกทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอบข้าราชการ กทม.

คู่มือเตรียมสอบ กทม. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบ กทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติ กทม.
 • งานช่างก่อสร้าง
 • การควบคุมการก่อสร้าง
 • การดำเนินการป้องกัน การแก้ปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบ
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ เบื้องต้นแก่หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
 • งานช่างเขียนแบบ
 • การออกแบบ การคำนวณแบบ
 • การวางโครงการก่อสร้างในงาน
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. พนักงานเทศกิจ

57120603

นวข้อสอบกทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอบข้าราชการ กทม.

คู่มือเตรียมสอบ กทม. ตำแหน่ง นพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบ กทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติ กทม.
 • สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • อำนาจหน้าที่เทศกิจในเรื่องการจับ การปรับ การดำเนินคดี การอายัดเอกสารหลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของการห้ามเข้าใช้อาคารผิดกฎหมาย การบังคับทางแพ่งและการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกคอง พ.ศ.2539
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบ กทม. ครั้ง 3/2557

ติวสอบ กทม. ครั้งที่ 3/2557

ติวสอบ กทม. ครั้งที่ 3/2557

สอบ กทม.-ติวเข้มเตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 3/2557

เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ภาค ก. + ข. ครั้งที่ 3/2557

กทม. เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต 2 ตำแหน่ง 112 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. – 18 ธ.ค. 57 วุฒิ ปวช. ปทวท. ปวส.

ตำแหน่ง เทศกิจ และ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ติวโดยทีมอาจารย์คุณภาพด้านนี้โดยตรง ผลงานที่ผ่านมากว่า 7 ปี รับประกันชัวร์

ติวทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น.

โทรจองที่นั่งด่วน สอบถรามรายละเอียดได้ทุกวัน รับจำนวนจำกัด

โทร. 0-2318-6124 , 0-2318-2245

ติวสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557

ติวสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557

ติวสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557

สอบ กทม.-ติวเข้มเตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2557

เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ภาค ก. + ข. ครั้งที่ 2/2557

กทม. เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต 12 ตำแหน่ง 112 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 15 ธ.ค. 57 วุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

ติวโดยทีมอาจารย์คุณภาพด้านนี้โดยตรง ผลงานที่ผ่านมากว่า 7 ปี รับประกันชัวร์

ภาค ก. เริ่มติวครั้งแรก อาทิตย์ที่ 16 พ.ย. นี้ – สอบ
ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง) เริ่มติว 30 พ.ย. – สอบ

เปิดติว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งอื่นอีกมากมาย

โทรจองที่นั่งด่วน สอบถรามรายละเอียดได้ทุกวัน รับจำนวนจำกัด

ติวสอบ กทม. 2/2557 ภาค ก.+ข.

ติวสอบ กทม. 2/2557

ติวสอบ กทม. 2/2557

เตรียมความพร้อม โอกาสติดเยอะมาก

ติวเข้ม!! ภาค ก+ข กทม. ครั้งที่ 2/2557

กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) จะเปิดรับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 2/2557 รับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประมาณเดือน พ.ย. 2557าน กทม, งานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ สมัครงานราชการ

ติวสอบ กทม. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน,

กรุงเทพ เปิดสอบ กรุงเทพ เปิดสอบ 2557 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ติววิชาเฉพาะตำแหน่ง

เริ่มติว 5 ต.ค. 57 เป็นต้นไป สอบงาน กทม สอบงานราชการ เปิดสอบ 2557 เปิดสอบ กทม
โดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภาพเกินร้อย ที่ นศ. สอบผ่านมากที่สุด เปิดสอบ 2557 กรุงเทพเปิดสอบ 57
*โทรจองติวก่อน เต็มเร็วมาก รับจำนวนจำกัด เพื่อควบคุมคุณภาพ*

แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. 2557 ปฏิบัติงาน (ปวช.-ปวส.)

q9แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. 2557 ระดับปฏิบัติงาน สำหรับผู้มีวุฒิปวช.-ปวส. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบ ภาค ก. กทม. ครั้งที่ 1/2557

 • วิชาความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
 • วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ
  • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษญชน
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปกิบัติงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

q4แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ความรู้ความเข้าใจงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่

 • หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ
 • การควบคุมและป้องกันโรค
 • การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานด้านระบาดวิทยา
 • งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
 • แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่างๆ
 • ความรู้ด้านสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ หลักประกัน สังคม สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และการให้ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 จัดเก็บรายได้ ภาค ข.

สอบ กทม. จัดเก็บรายได้

สอบ กทม. จัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 สำหรับสอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 ภาค ข. วิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และความรู้ที่จำเป็นในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ กทม. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • ประวัติกรุงเทพมหานคร
 • การภาษีอากร การพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์และสถิติได้แก่ การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การติดตามการตรวจสอบ การประเมิน เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไข พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดหลักทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของ กทม. เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

สอบ กทม. ภาค ก.

สอบ กทม. ภาค ก.

แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557 สำหรับเตรียมสอบ กทม. บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ส่วนของภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ระดับปฏิบัติการ สำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ความสามารถทางด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย (60 คะแนน) ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
 • วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 (กรุงเทพมหานคร) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ กทม. นักประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ กทม. นักประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 (กรุงเทพมหานคร) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ครบตามหลักสูตรการสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาค ข.)

 • ประวัติกรุงเทพมหานคร
 • การติดต่อสื่อสาร การสำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน การวางแผนประชาสัมพันธ์
 • การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามโครงการและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 • การดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนข่าว การเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว การจัดสัมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการเป็นต้น
 • การกำหนดการเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข่าว การชี้แจงข่าว การติดตามประเมินผล ความเข้าใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ ได้แก่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน, กรุงเทพ เปิดสอบ, กรุงเทพ เปิดสอบ 2557, กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2557, กรุงเพทเปิดสอบ 57, งาน กทม, งานราชการ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานราชการ, สอบ กทม 2557, สอบ กทม 57, สอบ กรุงเทพ 2557, สอบ กรุงเทพมหานคร, สอบงาน กทม, สอบงานราชการ, เจ้าพนักงานปกครอง, เปิดสอบ 2557, เปิดสอบ กทม

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สอบกรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบ กทม. ตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบ กทม. ตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สอบกรุงเทพมหานคร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับวุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

ครบตามหลักสูตรการสอบ กทม. 2557

 • ประวัติกรุงเทพมหานคร
 • ความรู้เบื้องต้นด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2548 และกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน
 • การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่จากความรับผิดชอบของตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน, กรุงเทพ เปิดสอบ, กรุงเทพ เปิดสอบ 2557, กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2557, กรุงเพทเปิดสอบ 57, งาน กทม, งานราชการ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานราชการ, สอบ กทม 2557, สอบ กทม 57, สอบ กรุงเทพ 2557, สอบ กรุงเทพมหานคร, สอบงาน กทม, สอบงานราชการ, เจ้าพนักงานปกครอง, เปิดสอบ 2557, เปิดสอบ กทม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

คอร์สติวสอบ กทม. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 และ 2/2557

สอบ กทม.

สอบ กทม.

เตรียมความพร้อม ติวก่อนได้เปรียบ

ติวเข้ม!! ภาค ก+ข กทม.

กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) จะเปิดรับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 2/2557 โดยมีกำหนดการดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2557 รับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) วันที่ 6-28 พ.ค. 57
 • ครั้งที่ 2/2557 รับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประมาณเดือน พ.ย. 2557าน กทม, งานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ สมัครงานราชการ

ภาค ก. ติวทุกวันอาทิตย์ 09.30-16.30 น. กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน,
ติวคณิตศาสตร์,ภาษาไทย  (กรณีมีภาษาอังกฤษเพิ่ม ต้องเพิ่มเวลา)
เริ่มติวอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 57 – สอบ

ภาค ข. ติวทุกวันเสาร์ 09.30-16.30 น.

ติววิชาเฉพาะตำแหน่ง  กรุงเทพ เปิดสอบ กรุงเทพ เปิดสอบ 2557 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ติววิชาเฉพาะตำแหน่ง

เริ่มติวเสาร์ที่ 10 พ.ค. 57 – สอบ สอบงาน กทม สอบงานราชการ เปิดสอบ 2557 เปิดสอบ กทม
โดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภาพเกินร้อย ที่ นศ. สอบผ่านมากที่สุด เปิดสอบ 2557 กรุงเทพเปิดสอบ 57
*โทรจองติวก่อน เต็มเร็วมาก รับจำนวนจำกัด เพื่อควบคุมคุณภาพ*สอบ กทม 2557, สอบ กทม 57 สอบ กรุงเทพ 2557 สอบ กรุงเทพมหานคร

แนวข้อสอบสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2557

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ การเมือง
+ เศรษฐกิจ
+ สังคม
+ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
+ อาเซี่ยน
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นักวิชาการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบภาคความความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) วุฒิ ปริญญาตรี
+ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
+แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.255-2559
+หลักการพัฒนาชุมชน
+ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน กระบวนการ วิธีการ
+การจัดการความรู้
+เทคนิคในการพัฒนาชุมชน
+การค้นหา คัดเลือกผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน
+การบูรณาการแผนของชุมชน
+การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน
+รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร “นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ”

ข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตรแนวข้อสอบงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ ตำแหน่ง "นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ" SP ACADEMY จึงจัดทำคู่มือ(ตำรา)สำหรับเตรียมสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข. ปรนัย+อัตนัย) ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร วุฒิ ปริญญาตรี
+ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
+ทดสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการผลิตในพื้นที่ การจัดระบบการเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร การศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตร นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร เป็นต้น
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น “พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน”

แนวข้อสอบท้องถิ่นแนวข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!**
สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
+หลักสูตรการสอบท้องถิ่น ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
+กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551
+แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
+แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy)
+หลักการบริหารงาน นโยบายของรัฐบาล
+ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
+ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทยและต่างประเทศ
+ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ยุบสภา เลือกตั้งใหม่
+มติศาลชี้ที่มา ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรค
+ความรู้เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร
+ประชาคมอาเซียน
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245