แนวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

นวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

 • ประวัติ กทม. และความรู้เกี่ยวกับ คสช.
 • ข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายรัฐบาล และของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • กฎหมาย (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

นวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • นโยบายของรัฐบาล
 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับกวงการศึกษา
 • คณะรัฐมนตรี รับบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกคนที่ 29)
 • รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบาย คสช.
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ความรู้ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • อาชีพเป็นอาชีพชั้นสูง
 • คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
 • แนวข้อสอบความประพฤติและภาคปฏิบัติวิชาชีพครู

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

580313a9นวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 •  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สพฐ.
 • ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

580313a8แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  • ประวัติกรมการปกครอง
  • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545
  • คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา
  • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
  • ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • ความรู้วิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
 • ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
  • การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)
  • กรมการปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
  • ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  • หลักการครองงาน หลักการครองคน
  • ความรู้กี่ยวกับงานทะเบียน
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
  • คำ/ศัพท์ ข้อความที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  • การวางแผนกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

580313a7แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่า

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่าใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 • แนวข้อสอบเจ้าพนังกานปกครองปฏิบัติการ
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • แนวข้อสอบ
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
  • พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547
  • พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
  • ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • พ.ร.บ.อาวุธปืน
  • พ.ร.บ.การพนัน
  • พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร
  • พ.ร.บ.สัญชาติ
  • พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • รวมข้อสอบเก่า

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ นิติธนิต ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 380 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

580313a6แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 1 หมวด 3 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
  • ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภาระกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 256 มาตรา 257 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 หมวด 2 และประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
 • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ และงานสารบรรณ
  • ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและโครงการ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร

580313a5แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 1 หมวด 3 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราวป พุทธศักราช 2557
  • ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 250 มาตรา 257 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 หมวด 2 และประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์สิทธิมนุษญชนในประเทศไทย
  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
 • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2546 หมวด 3 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2530 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน การสรุปความ การย่อความ การจับใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ทักษะในการเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยชน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

580313a4แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

คู่มือเตรียมสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
 • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ลำดับขนาดพื้นที่ของจังหวัดในประเทศไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ
 • ประชาคมอาเซียน, เกร็ดความรู้อาเซียน
 • แนวข้ออสบ-ข้ออสบ อาเซียน AEC
 • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • การบริโภค, อุปสงค์ อุปทาน ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน เศรษฐกิจไทย
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้ประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปในโลก

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (ภาค ข.)

580313a3แนวข้อสอบสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (ภาค ข.)

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (ภาค ข.)

 • ประวัติสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ
 • วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • การจัดเก็บข้อมูล สถิติ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • การคิดวิเคราะห์ในเชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคม
 • กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ภาค ข. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

580313a1นวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. (ชาย-หญิง) ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบกรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ภาค ข. สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎมหายอาญา พ.ศ.2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัพร์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
 • ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
 • ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
 • เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ (+สรุปเนื้อหา)

580313a10นวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.จัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สพฐ.
 • ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

ติวเจาะข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

ติวสอบตำรวจ 58

ติวสอบตำรวจ 58

ติวเจาะข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ

ทุกสายงาน เพียง 4,500 บาท

ติวเข้มสอบตำรวจ 7 วัน (สอบ 15 มี.ค. 58)

28 ก.พ. 2558

1 มี.ค. 2558

8 มี.ค. 2558

9 มี.ค. 2558

10 มี.ค. 2558

11 มี.ค. 2558

12 มี.ค. 2558

 

โดยอาจารย์ด้านนี้โดยตรง

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

57120616นวข้อสอบกรมศุลกากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนวุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานสรุปข้อสอบ ปรนัย-อัตนัย ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ประวัติกรมศุลกากร
 • ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
 • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับงานเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมศุลกากร นิติกร

57120605

นวข้อสอบกรมศุลกากร ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบกรมศุลกากร นิติกร วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานสรุปข้อสอบ ปรนัย-อัตนัย ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมศุลกากร นิติกร

 • ประวัติกรมศุลกากร
 • ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
 • ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายความผิดทางศุลกากร, พ.ร.บ. ฯลฯ
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งนิติกร

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

57120602

นวข้อสอบกรมศุลกากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนวุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานสรุปข้อสอบ ปรนัย-อัตนัย ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมศุลกากร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ประวัติกรมศุลกากร
 • ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
 • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับงานเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมศุลกากร ศุลการักษ์

57120601

นวข้อสอบกรมศุลกากร ตำแหน่ง ศุลการักษ์ วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบกรมศุลกากร เจ้าศุลการักษ์ วุฒิ ปวช. ความรู้ความสามารถสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานสรุปข้อสอบ ปรนัย-อัตนัย ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมศุลกากร ศุลการักษ์

 • ประวัติกรมศุลกากร
 • ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร
 • ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
 • ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับงานเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ รอง สว. นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลีนิก)

57120617

นวข้อสอบตำรวจ รอง สว. นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลินิก)

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลินิก) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 ข้อ)
  • ภาษาไทย (20 ข้อ)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยาคลินิก (80 ข้อ)
  • ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) (20 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  • กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (10 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. (ฉบับที่ 87-89)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจ รอง สว. การเงินและบัญชี,ตรวจสอบภายใน,การเงินและพัสดุ

57120615

นวข้อสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 คะแนน)
  • ภาษาไทย (20 คะแนน)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • หลักการบัญชีทั่วไป (40 คะแนน)
  • หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (25 คะแนน)
  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (15 คะแนน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (20 คะแนน)
  • พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (10 คะแนน) กฎก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

57120614

นวข้อสอบกรมที่ดิน วุฒิ ปวส. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สรุปแนวข้อสอบ อัตนัยล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 • ประวัติกรมที่ดิน
 • ความสามารถในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัิตการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
 • ความสามารถในการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Black Up) ในระบบคอมพิวเตอร์ และการกู้คืนข้อมูล (Restore)
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. นายช่างสำรวจ

57120613

57120610

นวข้อสอบกทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอบข้าราชการ กทม.

คู่มือเตรียมสอบ กทม. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบ กทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ได้แก่

 • งานวงรอบ ได้แก่ วงรอบชนิดต่างๆ การวัดมุมและการปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบและการทำแผนที่ละเอียด
 • การคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก
 • การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)
 • แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 • การจัดทำระวางแผนที่
 • วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ (GPS)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎมหายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245