https://spthailocal.com/home/?p=1095

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.4) เล่ม 2 ปี 55

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ "ตรวจคนเข้าเมือง" ตม.4 เล่ม 1
วุฒิ ม.6/ปวช. ชาย-หญิง
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
– ภาษาไทย 20 ข้อ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ
– ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 20 ข้อ
– สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ

รวบรวบและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 250 บาท


(เพิ่มเติม…)

นายสิบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.4) เล่ม 1

คู่มือเตรียมสอบ นายสิบตำรวจ "ตรวจคนเข้าเมือง" ตม.4 เล่ม 1
วุฒิ ม.6/ปวช. ชาย-หญิง
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
– ภาษาไทย 20 ข้อ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ
– ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 20 ข้อ
– สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ

รวบรวบและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 250 บาท


(เพิ่มเติม…)