แนวข้อสอบตำรวจ รอง สว. นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลีนิก)

57120617

นวข้อสอบตำรวจ รอง สว. นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลินิก)

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร นักวิทยาศาสตร์ สบ.1 (สาขาจิตวิทยาคลินิก) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 ข้อ)
  • ภาษาไทย (20 ข้อ)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยาคลินิก (80 ข้อ)
  • ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) (20 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  • กฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (10 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ คสช. (ฉบับที่ 87-89)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ นายร้อยตำรวจ รอง สว. การเงินและบัญชี,ตรวจสอบภายใน,การเงินและพัสดุ

57120615

นวข้อสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 คะแนน)
  • ภาษาไทย (20 คะแนน)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • หลักการบัญชีทั่วไป (40 คะแนน)
  • หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (25 คะแนน)
  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (15 คะแนน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (20 คะแนน)
  • พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (10 คะแนน) กฎก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ รอง สว. การเงินและบัญชี,ตรวจสอบภายใน,การเงินและพัสดุ : ตำราทอง

57120608

นวข้อสอบตำรวจ บุคคลภายนอก รอง สว. ทำหน้าที่การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงินและพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทั่วไป (20 คะแนน)
  • ภาษาไทย (20 คะแนน)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • หลักการบัญชีทั่วไป (40 คะแนน)
  • หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 (25 คะแนน)
  • มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (15 คะแนน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (20 คะแนน)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (10 คะแนน) กฎก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว

57120606

นวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บก.ทท.) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว รอง สว.ส ายงานปฏิบับติการป้องกันปราบปราม (ตำรวจท่องเที่ยว)

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) เก็งข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ประวัติ
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
  • ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
  • ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย
  • ประมวลกฎหมายอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • กฎหมายลักษณะพยาน (จำนวน 20 ข้อ)
   (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (จำนวน 20 ข้อ)
   – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จำนวน 10 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   – กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
   – กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่พี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

57120604

นวข้อสอบตำรวจ รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม เก็งข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบตำรวจ

 • ประวัติ
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
  • ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
  • ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 110 คะแนน) ประกอบด้วย
  • ประมวลกฎหมายอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (จำนวน 30 ข้อ)
  • กฎหมายลักษณะพยาน (จำนวน 20 ข้อ)
   (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (จำนวน 20 ข้อ)
   – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (จำนวน 10 ข้อ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   – กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
   – กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่พี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. ป.ตรี

008แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

หลักสูตรการสอบกรมบังคับคดี ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

 • ประวัติกรมบังคับคดี (200 คะแนน)
 • กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
  – กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
  – กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – กฎหมายลักษณะพยาน
  – กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
  – พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจส สายป้องกันและปราบปราม

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ

 • ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
 • ภาษาไทย (25 ข้อ)
 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (40 ข้อ)
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (25 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (10 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.  สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ (อำนวยการและสนับสนุน) เก็งข้อสอบ+ข้อสอบเก่า

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

เก็งข้อสอบ+แนวข้อสอบเก่า แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน เตรียมสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทั้งชายและหญิง ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ

– ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
 • ภาษาไทย (25 ข้อ)

– ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (40 ข้อ)
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (25 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม (10 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.  สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

 

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม

แนวข้อสอบนายสิบตำวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำวจ

เก็งข้อสอบ+แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม  สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ

 • ความสามารถทั่วไป (40 ข้อ)
 • ภาษาไทย (25 ข้อ)
 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (40 ข้อ)
 • ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (25 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (10 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร นายร้อยตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน

แนวข้อสอบตำรวจ อำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจ อำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจ 2557 สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร นายร้อยตำรวจ (รองสารวัตร) กลุ่มงาน อำนวยการและสนับสนุน
 สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
 • ภาษาไทย ทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจ ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความหมายจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูแบบต่างๆ
 • ทักษะงานอำนวยการ ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้ ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ กฎมหายเกี่ยวกับพัสดุ ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่งอานสำนักงาน
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ อำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจ อำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจ 2557 ชั้นสัญญาบัตร สอบนายร้อยตำรวจ สอบสวน&นิติกร นิติธนิต

แนวข้อสอบพนักงานสอบสวน+นิติกร

แนวข้อสอบพนักงานสอบสวน+นิติกร

แนวข้อสอบตำรวจ 2557 สอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบนายร้อยตำรวจ พนักงานสอบสวน และ นิติกร

หลักสูตรการสอบ

 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 • กฎ ก.ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
 • กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
 • ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
 • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ดังนี้
 • ด้านการคิดคำนวณโดยทดสอบความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติพื้นฐา การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 • ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือเทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผล จากข้อความสัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจ 2557 ชั้นสัญญาบัตร สอบนายร้อยตำรวจ ป้องกันปราบปราม

แนวข้อสอบตำรวจ ป้องกัน ปราบปราม

แนวข้อสอบตำรวจ ป้องกัน ปราบปราม

แนวข้อสอบตำรวจ 2557 สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สอบนายร้อยตำรวจ รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ ตำรวจ

 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 • กฎ ก.ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
 • กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
 • ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
 • ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล ดังนี้
 • ด้านการคิดคำนวณโดยทดสอบความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน สถิติพื้นฐา การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือปริมาณการแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 • ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมหรือเทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมย การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผล จากข้อความสัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ชุดเก็งข้อสอบแบบใหม่

สอบ ก.พ. ภาค ก.

สอบ ก.พ. ภาค ก.

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 "ระดับ ปริญญาตรี" ชุดเก็.ข้อสอบแบบใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่มเดียวครบ!!

สำหรับ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 ตามหลักสูตรการสอบแบบใหม่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2557
วิชาความสามารถทั่วไป (150 คะแนน)
+ ด้านการคิดคำนวณ คณิตศาสตร์เบื้องต้น,วิเคราะห์ข้อมูล
+ ด้านเหตุผล การคิดหาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ
วิชาภาษาไทย (50 คะแนน)
+ความบกพร่องของประโยค
+ข้อสอบการอ่านเอาความ การทำความเข้าใจบทความ
+แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
+แนวข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์
+แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
+แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
+ความสามารถด้านการพูดอ่านเขียนและฟัง
+ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด “ภาค ก.”

ข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด

แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

ครบหลักสูตรการสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม100 คะแนน)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด “นิติกรปฏิบัติการ” ภาค ข. (นิติธนิต)

แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด นิติกรแนวข้อสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด "นิติกรปฏิบัติการ" ภาค ข. สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด สอบข้อเขียนแบบอัตนัย 5 ข้อ เต็ม 200 คะแนน
ครบหลักสูตรการสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี
– พระราชบัญญัติองค์การอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
– ประมวลกฎหมายอาญา
– ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ เฉพาะตำแหน่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นิติกร” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข

แนวข้อสอบท้องถิ่น "สอบท้องถิ่น นิติกรนิติกร" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นิติกร ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อ.ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักพัฒนาชุมชน” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักพัฒนาชุมชน" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) นักพัฒนาชุมชน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบลักษณะของการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– แนวข้อสอบโครงการพระราชดำริ สิ่งประดิษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัว
– แนวข้อสอบความรู้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบแนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ตัวอย่างข้อสอบตำแหน่ง พัฒนาชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ นิติธนิต อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมศุลกากร 2556 “นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

แนวข้อสอบกรมศุลกากรแนวข้อสอบกรมศุลกากร 2556 "นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ [นิติธนิต]

ครบหลักสูตรการสอบกรมศุลกากร 2556 สอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี
+แนวข้อสอบประวัติกรมศุลกากร
+แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)
+แนวข้อสอบ Structure,Vocabulary,Reading Comprehension
+แนวข้อสอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ
+แนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
+แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร
+แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
+แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
+แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกีย่วกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกิจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม 2556 “นิติกรปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

สอบศาลยุติธรรม นิติกร

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม 2556 "นิติกรปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบศาลยุติธรรม 2556 สอบนิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม (ภาค ข.) สำหรับผู้จบปริญญาตรี
+แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (100 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
+ แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (200 คะแนน)
– แนวข้อสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
+ สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
+ สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
+ สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
+ สรุปประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
+ เก็งแนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
+ สรุปสาระสำคัญ ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกิจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ตำแหน่ง “นักสืบสวนสอบสวน” ภาค ข.

สอบ ปปส.แนวข้อสอบ ป.ป.ส. 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง "นักสืบสวนสอบสวน" สำหรับผู้สมัครสอบ ป.ป.ส. มีคุณวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ ป.ป.ส. 2556
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
– แนวข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับสอบ ปปส.
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว นิติธนิต อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245