แนวข้อสอบ ภาค ข. เจ้าหน้าี่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปี 2555

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติเกี่ยวกับคุรุสภา
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และทีแก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาีชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
  • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
   • ความสามาถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป
   • การประสานงาน กรให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 2555

 

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 2555
ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
ตรงตามหลักสูตรการสอบ

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ปี 2555

คู่มือตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาค ก.) วิชาความรอบรู้ ปี 2555
หลักสูตรการสอบ

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  6. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  7. กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกีย่วข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)