แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู + สรุปเนื้อหา (11 มาตรฐาน) ตรงตามหลักสูตรการสอบ (ปรับปรุงใหม่ล่สุด) แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

 • ความเป็นครู
 • ปรัชญาการศึกษา
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • หลักสุตร
 • การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

การ ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้ ใบอนุญาตประกอบการสอน/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้ในการสมัครสอบแข่งขันบรรจุ สอบครูผู้ช่วย สอบครู กทม. สอบครูเทศบาล สอบครู กศน. และครูทุกสังกัด เมื่อสอบผ่านครบทั้ง 11 มาตรฐาน

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ติวเข้ม!! สอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

สอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานติวเข้ม!! เตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้ง 9 มาตรฐาน เพื่อขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา (ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูผู้ช่วย)

เจาะลึกมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 9 มาตรฐาน
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบรหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

ติวทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น. (ติวถึงสอบ เดือน พ.ค.2556)

เริ่มติว 2 มี.ค. 2556 เอกสารแจกฟรีตลอดการบรรยาย

โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น (เพื่อควบคุมคุณภาพ)

9 มาตรฐาน, ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ, ชีท, ภาค ข., มาตรฐานวิชาชีพครู, สอบครู, หนังสือ, แนวข้อสอบ, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

แนวข้อสอบครู 9 มาตรฐาน

01-mแนวข้อสอบครู 9 มาตรฐานวิชาชีพครู + สรุปเนื้อหา (9 มาตรฐาน) ตรงตามหลักสูตรการสอบ (ปรับปรุงใหม่) แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบรหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้ ใบอนุญาตประกอบการสอน/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้ในการสมัครสอบแข่งขันบรรจุ สอบครูผู้ช่วย สอบครู กทม. สอบครูเทศบาล สอบครู กศน. และครูทุกสังกัด เมื่อสอบผ่านครบทั้ง 9 มาตรฐาน

9 มาตรฐาน, ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ, ชีท, ภาค ข., มาตรฐานวิชาชีพครู, สอบครู, หนังสือ, แนวข้อสอบ, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ทุกเอกต้องใช้สอบ ข้อมูลใหม่ล่าสุดครูผู้ช่วย เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบ
+ ความรอบรู้
+ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
+ ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
+ ความประพฤติและการปฏิบัติต่อวิชาชีพ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

สำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

มาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู + สรุปเนื้อหา

มาตรฐานวิชาชีพครูแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู + สรุปเนื้อหา (9 มาตรฐาน) ตรงตามหลักสูตรการสอบ (ปรับปรุงใหม่) แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบรหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นการทดสอบเพื่อให้ได้ ใบอนุญาตประกอบการสอน/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อใช้ในการสมัครสอบแข่งขันบรรจุ สอบครูผู้ช่วย สอบครู กทม. สอบครูเทศบาล สอบครู กศน. และครูทุกสังกัด เมื่อสอบผ่านครบทั้ง 9 มาตรฐาน

(เพิ่มเติม…)

ติวเจาะข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน สอบครู

เพื่อสอบครู ติวเจาะข้อสอบ ความรู้ตาม "มาตรฐานวิชาชีพครู"

9 มาตรฐาน (สอบรับใบประกาศ) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายครู หรือครุศาสตร์บัณฑิต ก็เป็นครูได้โดยการสอบให้ครบทั้ง 9 มาตรฐาน เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู นำไปใช้ในการสมัคร สอบครู ทั่วประเทศ

 • มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 • มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
 • มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
 • มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
 • มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 • มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
 • มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
 • มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

แนวข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ ภาค ข. เจ้าหน้าี่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปี 2555

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติเกี่ยวกับคุรุสภา
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และทีแก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาีชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
  • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
   • ความสามาถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป
   • การประสานงาน กรให้บริการ และการประชาสัมพันธ์