ติวสอบตำรวจ 58

ติวเจาะข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

ติวสอบตำรวจ 58
ติวสอบตำรวจ 58

ติวเจาะข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ

ทุกสายงาน เพียง 4,500 บาท

ติวเข้มสอบตำรวจ 7 วัน (สอบ 15 มี.ค. 58)

28 ก.พ. 2558

1 มี.ค. 2558

8 มี.ค. 2558

9 มี.ค. 2558

10 มี.ค. 2558

11 มี.ค. 2558

12 มี.ค. 2558

 

โดยอาจารย์ด้านนี้โดยตรง

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

ติวสอบนายร้อยตำรวจหญิง

ติวสอบ นายร้อยตำรวจหญิง

ติวสอบนายร้อยตำรวจหญิง
ติวสอบนายร้อยตำรวจหญิง

 

สถาบันติว SP ACADEMY

จองด่วน!! ติวเข้ม!! เพื่อสอบ..

"นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง"

สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 หรือ ปวช. สอบเดือน ก.พ. 58

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.00 น.

เริ่มติว 12 ต.ค. – สอบ

โทรสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด!!


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง ทำหน้าที่ธุรการ ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ใหม่ล่าสุด ตรงตามหลักสูตรการสอบ

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจหญิง

 • ความสามารถทั่วไป (จำนวน 40 ข้อ) ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวนโดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมยอนุกรมและมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางค์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตารางกราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย
 • ภาษาไทย (จำนวน 25 ข้อ) ทดสอบความรู้ความสามารถการใข้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจกาบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 85 คะแนน) ประกอบด้วย
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน (จำนวน 25 ข้อ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft word) ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (จำนวน 10 ข้อ) พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (จำนวน 40 ข้อ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศํพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
  • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (จำนวน 10 ข้อ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบตำรวจหญิง

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน

แนวข้อสอบตำรวจหญิง
แนวข้อสอบตำรวจหญิง
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ใหม่ล่าสุด ตรงตามหลักสูตรการสอบ

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 20 ข้อ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 20 ข้อ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 20 ข้อ
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยค (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม

 

 

แนวข้อสอบตำรวจ

แนวข้อ สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.4)

แนวข้อสอบตำรวจ
แนวข้อสอบตำรวจ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.4) ชุดข้อสอบ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. ทั้งชายและหญิง เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.4)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถทั่วไป (20 ข้อ)
 • ภาษาไทย (20 ข้อ)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (20 ข้อ)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (20 ข้อ)
 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (20 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม (20 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน เล่ม 2

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ทั้งชายและหญิง เล่ม 2 ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถทั่วไป (20 ข้อ)
 • ภาษาไทย (20 ข้อ)

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (20 ข้อ)
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (20 ข้อ)
 • ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) (20 ข้อ)
 • สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม (20 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง

แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง
แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง
แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง
(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) วุฒิ ม.6 สรุป+ แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ใหม่ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
+ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 200 คะแนน
+ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์+เคมี) 200 คะแนน
+ แนวข้อสอบภาษาไทย 200 คะแนน
+ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 200 คะแนน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245


ราคา 250 บาท


สอบตำรวจ 2556 ประทวน สัญญาบัตร

ติว สอบตำรวจ 2556 ชั้นประทวน (บุคคลภายใน) ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก ม.6,ปวช.)

สอบตำรวจ 2556 ประทวน สัญญาบัตร

ติวเข้ม สอบตำรวจ 2556 บุคคลภายใน (ประทวนเป็นสัญญาบัตร) และ บุคคลภายนอก (ชั้นประทวน วุฒิ ม.6)

"ชั้นประทวน และ ชั้นสัญญาบัตร สำหรับบุคคลภายใน และ บุคคลภายนอก"

ติวทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข. ครบหลักสูตรการสอบ

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

(โทรสอบถามวันเวลาติวกับทางสถาบันอีกครั้ง)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น (เพื่อควบคุมคุณภาพ)

ติวสอบศาลยุติธรรมที่สถาบันติว SP ACADEMY ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม ซอยตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก)
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

นายร้อยตำรวจ

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) 2556

นายร้อยตำรวจ
นายร้อยตำรวจ

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร) สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) 2565 ใหม่ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน
+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบภาษาไทย
+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
-แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547
-แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายไฟฟ้าสื่อสาร ทบทวนและฝึกทำแนวข้อสอบด้วยตนเอง เล่มเดียวครบทุกหลักสูตรการสอบ เฉลยแนวข้อสอบและเรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การติวการสอบนายร้อยตำรวจ กว่าสิบปี มีผลงานลูกศิษย์สอบติดมากมาย เฉลยแม่นยำทั้งภาค ก. และภาค ข.

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายไฟฟ้าสื่อสาร

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร)
สายไฟฟ้าสื่อสาร เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายไฟฟ้าสื่อสาร
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
+ ความสามารถทั่วไป (จำนวน 5 คะแนน)
   – ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคมทางเศรษฐกิจหรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว
+ภาษาไทย (จำนวน 5 ข้อ)
  – ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาสาย ไฟฟ้าสื่อสาร ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน
+ ข้อสอบเป็นแบบประนัย 4 ตัวเลือก ดังนี้ (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
   – เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย (20 ข้อ)
   – การสื่อสารข้อมูล (20 ข้อ)
   – ทฤษฎีและการใช้งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (20 ข้อ)
   – หลักการสื่อสาร (15 ข้อ)
   – การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (15 ข้อ)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายไฟฟ้าสื่อสาร ทบทวนและฝึกทำแนวข้อสอบด้วยตนเอง เล่มเดียวครบทุกหลักสูตรการสอบ เฉลยแนวข้อสอบและเรียบเรียงโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การติวการสอบนายร้อยตำรวจ กว่าสิบปี มีผลงานลูกศิษย์สอบติดมากมาย เฉลยแม่นยำทั้งภาค ก. และภาค ข.

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ประมวลผล

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร) สายประมวลผล

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ประมวลผลแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร)
สายประมวลผล สรุป+ข้อสอบ ฉบับล่าสุด
หลักสูตร แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายประมวลผล
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป (10 คะแนน)
   – ความสามารถทั่วไป 5 ข้อ
   – ภาษาไทย 5 ข้อ
+ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (90 คะแนน)
   – หลักการเขียนโปรแกรม 20 ข้อ
   – ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
   – โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล 15 ข้อ
   – มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 10 ข้อ
   – ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 10 ข้อ
   – ระบบปฏิบัติการ 15 ข้อ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

 

(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิง

แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

แนวข้อสอบ นายร้อยตำรวจหญิงแนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง
(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) วุฒิ ม.6 สรุป+ แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง ใหม่ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
+ แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 200 คะแนน
+ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์+เคมี) 200 คะแนน
+ แนวข้อสอบภาษาไทย 200 คะแนน
+ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 200 คะแนน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สืบสวนสอบสวน

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร) สายสืบสวนสอบสวน

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สืบสวนสอบสวนแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (รองสารวัตร) สายสืบสวนสอบสวน แนวข้อสอบเก่า+ใหม่ ล่าสุด!!
เฉลย แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายสืบสวน และอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ประมวลกฎหมายอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,กฎหมายลักษณะพยาน, กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550, พ.ร.บ.วิธีปฏิบติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539, การสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่, พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551, สืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547, หลักเกณฑ์วิธีและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตำรวจ พ.ศ.2547, พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

นายร้อยตำรวจสายปราบปราม

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายปราบปราม

นายร้อยตำรวจสายปราบปรามแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ สายปราบปราม
รวม แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ เก่า-ใหม่ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ และอธิบายคำตอบอย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด!! แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ประมวลกฎหมายอาญา, กฎหมายลักษณะพยาน, พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551, สือสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547, หลักเกณฑ์วิธีและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547, พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

 

(เพิ่มเติม…)

ตำรวจ สายประมวลผล

ติวเข้ม!! ติวสอบ นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล

ตำรวจ สายประมวลผล

ติวเข้ม!! ติวสอบ นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล สำหรับบุคคลภายนอก ผู้จบปริญญาตรี ชาย/หญิง

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร สายประมวลผล

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

เริ่มติววันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 55 ถึง 20 ธ.ค.56สอบตำรวจสัญญาบัตร สอบตำรวจธุรการ ข้อสอบ นาย สิบ ตำรวจ การสอบตำรวจ ติวสอบตำรวจ

ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซ.รามคำแหง 27 ใกล้บิ๊กซีรามคำแหงสมัครตำรวจ สายอำนวยการ สายปราบปราม ระเบียบการสอบตำรวจ ตำรวจเปิดสอบ สอบเข้าตำรวจ

ติวสอบ นายร้อยตำรวจ สายประมวลผล

โดยอาจารย์คุณภาพผลงานศิษย์สอบติดกว่า 20 ปี

รับจำนวนจำกัด โทรจองด่วน!!

โทรสอบถามและสำรองที่นั่งติวล่วงหน้าได้ทุกวัน

โทร. 02-318-6124, 0-2318-2245

ติวสอบนายร้อยตำรวจภายใน สายปราบปราม-สายอำนวยการ

ติวเข้ม เตรียมสอบ

นายร้อยตำรวจ ภายใน สายปราบปราม อำนวยการ

ติวสอบนายร้อยตำรวจทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.ตำรวจ สอบ  สอบตำรวจ  สอบราชการ  สอบนายตำรวจ  สมัครสอบตำรวจ  สอบข้าราชการตำรวจ เปิดสอบตำรวจ สอบตำรวจ

ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซ.รามคำแหง 27 ใกล้บิ๊กซีรามคำแหง

ติวโดยอาจารย์คุณภาพด้าน ภาค ก. และกฎหมายโดยตรง

โทรสอบถามและสำรองที่นั่งติวล่วงหน้าได้ทุกวัน

โทร. 0-2715-3649, 0-2318-6124,0-2318-2245

หญิง ผลสอบตำรวจ การสอบตำรวจ ติวสอบตำรวจ กำหนดสอบตำรวจ สอบนายร้อยตำรวจ สมัครตำรวจ สายอำนวยการ สายปราบปราม ระเบียบการสอบตำรวจ ตำรวจเปิดสอบ สอบเข้าตำรวจ สอบตำรวจสัญญาบัตร สอบตำรวจธุรการ ข้อสอบ นาย สิบ ตำรวจ

ติวเข้ม!! สอบนักเีรียนนายร้อยตำรวจหญิง

ติวเข้ม!! สอบตำรวจหญิง

นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงเปิดสอบตำรวจ สอบตำรวจหญิง ผลสอบตำรวจกำหนดสอบตำรวจ สอบนายร้อยตำรวจ

ติวสอบตำรวจทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.สอบตำรวจสัญญาบัตร สอบตำรวจธุรการ ข้อสอบ นาย สิบ ตำรวจ

เริ่มติวสอบตำรวจต้นเดือน ธ.ค. นี้ การสอบตำรวจ ติวสอบตำรวจ

ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซ.รามคำแหง 27 ใกล้บิ๊กซีรามคำแหงสมัครตำรวจ สายอำนวยการ สายปราบปราม ระเบียบการสอบตำรวจ ตำรวจเปิดสอบ สอบเข้าตำรวจ

ติวสอบตำรวจโดยอาจารย์คุณภาพด้าน ภาค ก. และกฎหมายโดยตรง

โทรสอบถามและสำรองที่นั่งติวล่วงหน้าได้ทุกวัน

โทร. 02-318-6124, 0-2318-2245สอบนายตำรวจ  สมัครสอบตำรวจ  สอบข้าราชการ

ตำรวจ สอบ  สอบตำรวจ  สอบราชการ  ตำรวจ