แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักวิชาการประชาสัมพันธ์” ภาค ข. เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ!!

แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักวิชาการประชาสัมพันธ์” ภาค ข. เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ!!

แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักวิชาการประชาสัมพันธ์” ภาค ข. เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ!!

แนวข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "นักวิชาการประชาสัมพันธ์" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!**
เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
หลักสูตรการสอบ
+ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
+ข้อสอบถาม-ตอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การเผยแพร่
+หน้าที่ของการสื่อสาร
+ศัพท์ทางสื่อสารมวลชนที่สำคัญ
+จรรยาบรรณมาตราฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
+แนวข้อสอบวิชาเฉพาะประชาสัมพันธ์
+แนวข้อสอบ การเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น (อปท.) “สถาปนิก 3″ ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น (อปท.) “สถาปนิก 3″ ภาค ข.

แนว ข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "สถาปนิก 3" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!** สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
หลักสูตรการสอบ
+พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
+พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไข
+พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขใหม่เพิ่มเติม
+ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
+ความรู้งานระบบภายในอาคาร
+ความรู้โครงสร้างอาคารและคอนกรีต
+จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
+ความรู้เฉพาะตำแหน่ง+แนวข้อสอบ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
– แนวข้อสอบระบบสารสนเทศ
– แนวข้อสอบลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน
– แนวข้อสอบส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
– แนวข้อสอบโครงสร้างองค์กรและการทำงานเป็นทีม
– แนวข้อสอบแนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorcard
– แนวข้อสอบการวางแผน (Planning)
– แนวข้อสอบประเภทของแผน (Types of plan)
– แนวข้อสอบการติดต่อสื่อสาร (Communication)
– แนวข้อสอบการประสานงาน (Coordination)
– แนวข้อสอบการตัดสินใจ (DECISION)
– แนวข้อสอบการควบคุมงาน (Cortrolling)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
– แนวข้อสอบการเขียนเหนังสือราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบการบันทึก การเสนอ การสั่งงาน
– แนวข้อสอบการจัดเก็บเอกสาร (Records Management)
– แนวข้อสอบการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
– แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น นิติกร

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นิติกร” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข

แนวข้อสอบท้องถิ่น "สอบท้องถิ่น นิติกรนิติกร" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นิติกร ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อ.ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “ภาค ก.” ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “ภาค ก.” ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “ภาค ก.” ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "ภาค ก." ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (ภาค ก. อบต.,อบจ.,เทศบาล,อบท.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ 1-2-3 (วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี)
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
   – แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
   – แนวข้อสอบการใช้ภาษา
– แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน
  – แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ อบต.
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัต

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักพัฒนาชุมชน 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

02แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักพัฒนาชุมชน" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
– ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
– ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
– กระบวนการพัฒนาชุมชน
– หลักการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
– เก็งข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า นักพัฒนาชุมชน 3
– ตัวอย่างข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหลักการพัฒนาชุมชน สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นายช่างไฟฟ้า 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นายช่างไฟฟ้า" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความหมายของวงจรไฟฟ้า
– วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
– ประโยชน์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– การกำเนิดไฟฟ้า
– การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้า
– แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรนิกส์เบื้องต้น
– การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
– แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบความสำคัญองค์ประกอบและหลักการของการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– แนวข้อสอบอาเซียน ASEAN
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ งานธุรการและงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบความรู้ ความสำคัญ การใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
– แนวข้อสอบการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
– แนวข้อสอบความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้” ระดับ 2 (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบบัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
– แนวข้อสอบการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบสรุประเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการงานธุรการและงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักวิชาการสวนสาธารณะ” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักวิชาการสวนสาธารณะ" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน
– แนวข้อสอบการจัดภูมิทัศน์ (Landscape)
– แนวข้อสอบมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขององค์กรปกครองท้องถิ่น
– แนวข้อสอบข้อเสนอแนะการดำเนินงานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
– แนวข้อสอบการจัดสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะ
– แนวข้อสอบการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
– แนวข้อสอบการป้องกันและกำจัดศัตรูพรรณไม้ในสวน
– แนวข้อสอบการจัดสวน (Gardening)
– แนวข้อสอบตัวอย่างการจัดสวนสาธารณะ
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบนักวิชาการสวนสาธารณะ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานทะเบียน” ระดับ 2 (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานทะเบียน" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEANCOMMUNITY
– แนวข้อสอบกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทะเบียนและบัตร

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1” (ปวช.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1" ระดับ 1 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 1 (วุฒิ ปวช.)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
– ลักษณะของหนังสือราชการ
– ถาม-ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ
– งานธุรการ, งานสารบรรณ
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
– แนวข้อสอบองค์ประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
– แนวข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
– แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานงานส่งเสริมสุขภาพ
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบตำแหน่งสาธารณสุขชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบหลักการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบกระบวนการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบประโยชน์ของการวางแผน และโครงการ การพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SME) พ.ศ.2554
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
– แนวข้อสอบแนวทางการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “วิศวกรโยธา 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "วิศวกรโยธา 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) วิศวกรโยธา 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
– แนวข้อสอบการพิจารณา อนุญาตรื้อถอนอาคาร
– แนวข้อสอบมาตรการผังเมือง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
– แนวข้อสอบความรู้เชิงวิศวกรรม
– แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมโยธา
– แนวข้อสอบการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมือง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักวิชาการวัฒนธรรม 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักวิชาการวัฒนธรรม 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553
– แนวข้อสอบความรู้เรื่องสังคมและวัฒนธรรม
– แนวข้อสอบลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
– แนวข้อสอบวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
– แนวข้อสอบปัญหาสังคมไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
– แนวข้อสอบการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น
– แนวข้อสอบลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
– แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่น
– แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น 2556

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักวิชาการเกษตร 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่น 2556แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักวิชาการเกตร 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) นักวิชาการเกษตร 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
– พืชศาสตร์
– รูปแบบธุรกิจเกษตรของไทย
– แผนพัฒนาการเกษตร
– ธาตุอาหารพืช
– ความรู้เกีย่วกับ ดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
– เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
– ความสำคัญของศัตรูพืช
– การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
– การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น 2556

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักผังเมือง 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่น 2556แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักผังเมือง 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) นักผังเมือง 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบมาตรฐานการวางผังเมือง
– แนวข้อสอบแนวทางการวางผังเมือง
– แนวข้อสอบการใช้บังคับมาตรการควบคุมทางผังเมือง
– แนวข้อสอบการติดตามประเมินผล
– แนวข้อสอบประวัติความเป็นมาการผังเมืองของไทย
– แนวข้อสอบ นักผังเมือง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น 2556

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่น 2556แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
– แนวข้อสอบลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน
– แนวข้อสอบโครงสร้างองค์กรและการทำเป็นทีม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบหลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
– แนวข้อสอบการจัดเก็บเอกสาร
– แนวข้อสอบการจัดทำรายงานการประชุม
– แนวข้อสอบขั้นตอนการปฏิบัิตงานธุรการ
– แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
– แนวข้อสอบตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245