แนวข้อสอบครู เอกบรรณารักษ์

สารบัญ
สรุปเนื้อหา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
– ความหมายของห้องสมุด
– การศึกษากับห้องสมุด
– วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
– ประโยชน์ของห้องสมุด
– ประเภทของห้องสมุด
– บริการของห้องสมุด
– มารยาทในการใช้ห้องสมุด
– ลักษณะห้องสมุดที่ดี
การบริหารงานห้องสมุด
– ความหมายและประเภทของหนังสือ
– ส่วนประกอบของหน้งสือ (เพิ่มเติม…)