แนวข้อสอบครูเทศบาลกฎหมายและระเบียบ

รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญทางด้านกฎหมายและระเบียบครูเทศบาล ครอบคลุมเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ตามหัวข้อที่ใช้สอบ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ราคาขาย: 150.00 บาท (เพิ่มเติม…)