แนวข้อสอบครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการสอบ
– แสงอาทิตย์
– โลกและดวงดาว
– พลังงาน
– ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
-สิ่งมีชีวิต
– กินดี อยู่ดี
– สารสังเคราะห์
– แสง สี เสียง
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– แสงอาทิตย์
– โลกและดวงดาว
– พลังงาน
– ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

แนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา

เนื้อหาประกอบด้วย

– จิตวิทยา
– การวัดและการประเมินผล
– หลักการสอน
– การสร้างและการใช้สื่อ
– การเรียนการสอน

ราคาขาย: 130.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– จิตวิทยา
– การวัดและการประเมินผล
– หลักการสอน

แนวข้อสอบครู วิชาเอกสังคมศึกษา

หลักสูตรการสอบ
– หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
– การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
– วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา
– การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา
– การประเมินผลการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
– การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
– วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา

แนวข้อสอบครู วิชาเอกคณิตศาสตร์

เนื้อหาประกอบด้วย
– เซต
– ระบบจำนวนจริง
– ตัวประกอบ, การแยกตัวประกอบ
– ห.ร.ม. และ ค.ร.ม.
– สมการและอสมการ (Equation and Ineqalities)
– การแก้สมการ
– คู่อันดับและกราฟ
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
– เลขยกกำลัง
– เรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง
– ตรรกศาสตร์
– ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร
– ตรีโกณมิติ และแคลคูลัส
– ลำดับและอนุกรม
– การเรียงสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
– ทฤษฏีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น
– อัตราส่วน ร้อยละ กำไรขาดทุนและของผสม
– เมตริกซ์ และดีเทอมินันต์
– สถิติ

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– เซต
– ระบบจำนวนจริง
– ตัวประกอบ, การแยกตัวประกอบ

แนวข้อสอบครู วิชาเอกวัดผลประเมินผล

หลักสูตรการสอบ

– การวัดผล (Measurement)
– การประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน
– พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษา

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– การวัดผล (Measurement)
– การประเมินผลกับกระบวนการเรียนการสอน
– พฤติกรรมทางการศึกษาและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
– เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการวัดผลการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ลับ แนวข้อสอบครู

หลักสูตรการสอบ
– วิชาความสามารถทั่วไป
– วิชาภาษาไทย
– วิชาการศึกษา
– วิชากฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ราคาขาย: 100.00 บาท อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู วิชาเอกดนตรีศึกษา

สารบัญ (พร้อมแนวคำถามทุกหัวข้อตามสารบัญ)
ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
เครื่องดนตรีไทย
ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
ดนตรีพื้นบ้าน
ประเภทของเพลงไทย
อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
ประวัติดนตรีตะวันตก
เครื่องดนตรีตะวันตก
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีตะวันตก
ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก
ประเภทของดนตรีตะวันตก
ดนตรีศตวรรษที่ 20
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาเอกดนตรีการศึกษา ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาเอกดนตรีการศึกษา ชุดที่ 2 (100 ข้อ)

ราคาขาย: 120.00 บาท อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู วิชาเอกฟิสิกส์

สารบัญ
สรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
1. หน่วยการวัด
2. การวัดและการบันทึกตัวเลข
3. เลขนัยสำคัญ
4. การบันทึกตัวเลขแบบระบบค่าความผิดพลาด
5. ปริมาณทางฟิสิกส์
6. การบวกเวคเตอร์และลบเวคเตอร์
7. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในแนวแกนx
8. การเคลื่อนที่ในแนวโค้งและวงกลม
9. คลื่น
10. เสียง
11. แสง
12. ไฟฟ้าสถิต
13.ไฟฟ้ากระแส อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู วิชาเอกภาษาไทย

สำหรับเตรียมสอบ ข้าราชการครู เอกวิชาภาษาไทย ทุกหน่วยงาน อาทิ ครู สพฐ., ครู กทม., ฯลฯ
สารบัญ

คำศัพท์
1. การเขียนตัวสะกด
– ข้อสอบการสะกดคำ
– เฉลยข้อสอบการสะกดคำ
2. การอ่านคำ
– ข้อสอบการอ่านคำ
– เฉลยข้อสอบการอ่านคำ
3. ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู เอกบรรณารักษ์

สารบัญ
สรุปเนื้อหา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
– ความหมายของห้องสมุด
– การศึกษากับห้องสมุด
– วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
– ประโยชน์ของห้องสมุด
– ประเภทของห้องสมุด
– บริการของห้องสมุด
– มารยาทในการใช้ห้องสมุด
– ลักษณะห้องสมุดที่ดี
การบริหารงานห้องสมุด
– ความหมายและประเภทของหนังสือ
– ส่วนประกอบของหน้งสือ อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู-วิชาเอกภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบ ข้าราชการครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ ทุกหน่วยงาน อาทิ ครู สพฐ., ครู กทม. ฯลฯ

ราคาขาย: 145.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– โครงสร้างประโยค (Sentense Syntax)
– ประเภทและรูปแบบของประโยค (Types and Form of Sentences)
– วลีและอนุประโยค (Phrase and Clause) อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

สารบัญ
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ชุดที่ 1 (113 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ชุดที่ 2 (187 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 1 (50 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 2 (99 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 3 (70 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างโลหะ) ชุดที่ 1 (30 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างโลหะ) ชุดที่ 2 (25 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างโลหะ) ชุดที่ 3 (15 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) (40 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงฝึกงาน) (118 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 2 (67 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 3 (86 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 5 (49 ข้อ) อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู สพฐ ความรู้ความสามารถทั่วไป

เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปจากสนามจริง
– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
– กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
– กฎหมายกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ราคาขาย: 150.00 บาท อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู เอกพลศึกษา

สารบัญ
– บทที่ 1 ความมุ่งหมายของพลศึกษา
+ 1.1 ผู้นำทางด้านพลศึกษา
– บทที่ 2 พลศึกษากับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้
+ 2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้
+ 2.2 บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการศึกษา
+ 2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา
+ 2.4 สภาพทางจิตใจของนักเรียนที่ครูพลศึกษาควรคำนึงถึง
+ 2.5 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางพลศึกษา
+ 2.6 ครูพลศึกษากับการนำหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้ในทางพลศึกษา
– บทที่ 3 บทบาทของการพลศึกษาในระบบการศึกษา อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู สพฐ. วิชาชีพครู เก็งข้อสอบ 1,000 ข้อ

นอกเหนือ

เก็งข้อสอบวิชาการศึกษาจากสนามจริง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
– เจตคติต่อวิชาชีพ
– จรรยาบรรณวิชาชีพ
– คุณธรรม จริยธราม และค่านิยม
– ความมีวินัย และการรักษาวินัย
– ความเป็นพลเมืองดี
– การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
– การทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
– การจัดการความรู้
– การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ราคาขาย: 150.00 บาท

อ่านเพิ่มเติม