แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน 2555

คู่มือเตรียมสอบ ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

นายสิบตำรวจหญิง วุฒิ ม.6, ปวช ปี 2555

สายอำนวยการและสนับสนุน

หลักสูตรการสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  1. แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 20 ข้อ
  2. แนวข้อสอบภาษาไทย 20 ข้อ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต การเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ
  3. ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 20 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Struture Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
  4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

เก็งข้อสอบ+แนวข้อสอบเก่า นักเรียนนายสิบตำรวจ เล่ม 2

เจาะข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม เล่ม 2

หลักสูตรการสอบ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


 

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ เล่ม 1

เจาะข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม เล่ม 2

หลักสูตรการสอบ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


 

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายงานป้องกันและปราบปราม

เก็งข้อสอบใหม่ เข้าตำรวจ นายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม

หลักสูตรการสอบ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

โดย..สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

คู่มือ แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน นายสิบตำรวจ อำนวยการและสนับสนุน สำหรับ ชาย/หญิง จบ ม.6, ปวช.

หลักสูตรการสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  1. ความสามารถทั่วไป 20 ข้อ
  2. ภาษาไทย 20 ข้อ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 20 ข้อ
  3. ภาษาอังกฤษ (ภาษาต่างประเทศ) 20 ข้อ
  4. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม 20 ข้อ

โดยสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม เจาะข้อสอบ เล่ม 2

เจาะข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม เล่ม 2

หลักสูตรการสอบ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

 • ความสามารถทั่วไป 25 ข้อ
 • 25 ข้อ
 • 25 ข้อ
 • เทคโนโลยีารสนเทศเบื้องต้น 25 ข้อ
 • จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ

โดยสถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม เล่ม 1

คู่มือเตรียมสอบ สรุปเนื้อหาข้อสอบ เล่ม 1

หลักสูตรการสอบ สำหรับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

 • ความสามารถทั่วไป 25 ข้อ
 • ภาษาไทย 25 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ
 • เทคโนโลยีารสนเทศเบื้องต้น 25 ข้อ
 • จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ

โดยสถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)