แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาค ข.)

spbook02-07

แนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาค ข.) วุฒิ 

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาค ข.)  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาค ข.)

 • ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
 • ทดสอบความรู้ความสามารถและตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนด้วยข้อสอบแบบปรนัย โดยทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • ระเบียบเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัยน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม

spbook02-11

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม (ภาค ข.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม ภาค ข.  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กระทรวงวัฒนธรรม ภาค ข.

 • ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารงบประมาณ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ สังคมโลก และประชาคมอาเซียน
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ก.+ข.)

spbook02-12

แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ก.+ข.) วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ก.+ข.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ก.+ข.)

 • ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office)
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา ตัวเลขอนุกรมต่างๆ
 • คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 • วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
  • ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
  • ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า

b9

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส.

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พนักงานช่างไฟฟ้า

 • ทฤษฎีไฟฟ้า
 • การอ่าน-เขียนแบบไฟฟ้า
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
 • พื้นฐานทางวิศวกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาค ข.

b8

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาค ข. ปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาค ข.  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาค ข.

 • ประวัติกรมป่าไม้
 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกรมป่าไม้
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 • แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ภาค ข.

b7

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ภาค ข. ปวส.

คู่มือเตรียมสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ภาค ข.  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ภาค ข.

 • ประวัติกรมป่าไม้
 • ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกรมป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณการเงินและบัญชีและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

b6

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 • การวัดคุณลักษณะ (Personality Test)
 • ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 • คอมพิวเตอร์
 • สมรรถนะหลักของ กฟภ. (Core competency)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ภาค ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

b5

แนวข้อสอบกรมป่าไม้ ภาค ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบกรมป่าไม้ ภาค ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมป่าไม้ ภาค ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ประวัติกรมป่าไม้
 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกรมป่าไม้
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 • แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

b4

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด เล่มเดียวครบ!!

หลักสูตรการสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ประวัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  • ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
  • ภาษาอังกฤษ (English Test)
  • ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
 • วิชาเฉพาะด้าน
  • ความรู้ การวางแผน การเขียนโครงการ
  • แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ภาค ข. (นักวิชาการป่าไม้)

b3

แนวข้อสอบแนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ภาค ข. (นักวิชาการป่าไม้) ปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ภาค ข. (นักวิชาการป่าไม้) ปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ภาค ข. (นักวิชาการป่าไม้)

 • ประวัติกรมป่าไม้
 • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกรมป่าไม้
 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติสวนป่าสงวน พ.ศ.2535 และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับงานด้านป่าไม้
 • ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้ การวิจัย วนวัฒนวิทยา การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า การส่งเสริมการปลูกป่าบำรุงและปลูกสร้างสวนป่า การอนุญาตด้านป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 •  

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เจาะ!! ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

b2

เจาะ!! ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบ เจาะ!! ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เจาะข้อสอบจากสนามจริงล่าสุด

หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การเรียงลำดับประดยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การตีความจากบทความสั้นๆ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. รวมหลักภาษา
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป

07

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป **ทุกตำแหน่งต้องสอบ ระดับปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป สรุป+ข้อสอบล่าสุด รวมแนวข้อสอบ 900 ข้อ

หลักสูตรการสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบผู้ช่วยนักวิจัย กรมป่าไม้ ภาค ข.

06

แนวข้อสอบแนวข้อสอบผู้ช่วยนักวิจัย กรมป่าไม้ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบผู้ช่วยนักวิจัย กรมป่าไม้ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบผู้ช่วยนักวิจัย กรมป่าไม้ ภาค ข.

 • ประวัติกรมป่าไม้
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกรมป่าไม้
 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานด้านการสนับสนุนงานวิจัยอย่างเหมาะสม และเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

นวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

 • ประวัติ กทม. และความรู้เกี่ยวกับ คสช.
 • ข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายรัฐบาล และของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • กฎหมาย (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้
ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้
นวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • นโยบายของรัฐบาล
 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับกวงการศึกษา
 • คณะรัฐมนตรี รับบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกคนที่ 29)
 • รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบาย คสช.
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ความรู้ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • อาชีพเป็นอาชีพชั้นสูง
 • คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
 • แนวข้อสอบความประพฤติและภาคปฏิบัติวิชาชีพครู

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

580313a9นวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 •  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สพฐ.
 • ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

580313a8แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  • ประวัติกรมการปกครอง
  • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545
  • คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา
  • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
  • ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • ความรู้วิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
 • ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
  • การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)
  • กรมการปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
  • ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  • หลักการครองงาน หลักการครองคน
  • ความรู้กี่ยวกับงานทะเบียน
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
  • คำ/ศัพท์ ข้อความที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  • การวางแผนกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

580313a7แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่า

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่าใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 • แนวข้อสอบเจ้าพนังกานปกครองปฏิบัติการ
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • แนวข้อสอบ
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
  • พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547
  • พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
  • ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • พ.ร.บ.อาวุธปืน
  • พ.ร.บ.การพนัน
  • พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร
  • พ.ร.บ.สัญชาติ
  • พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • รวมข้อสอบเก่า

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ นิติธนิต ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 380 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

580313a6แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาค ก.+ข.) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 1 หมวด 3 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
  • ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภาระกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 256 มาตรา 257 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 หมวด 2 และประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
 • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการ และงานสารบรรณ
  • ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและโครงการ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร

580313a5แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 1 หมวด 3 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราวป พุทธศักราช 2557
  • ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 250 มาตรา 257 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 1 หมวด 2 และประกาศ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2548
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์สิทธิมนุษญชนในประเทศไทย
  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
 • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2546 หมวด 3 พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539, พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2530 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน การสรุปความ การย่อความ การจับใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ทักษะในการเขียนและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษยชน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245