แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ สายวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) ภาค ข.

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ สายวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) ภาค ข.

แนว ข้อสอบ โรงงานยาสูบ (ในสังกัดกระทรวงการคลัง) สายวิทยาศาสตร์ (สาขาวิศวกรรม) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี/ป.โท ใหม่ล่าสุด!!** แนวข้อสอบล่าสุดปี 56
หลักสูตรการสอบ
+ประวัติโรงงานยาสูบ
+พ.ร.บ.โรงงานยาสูบ พ.ศ.2509
+กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
+แนวข้อสอบเกี่ยวกับโรงงานยาสูบ
+แนวข้อสอบเฉพาะคุณวุฒิ
+ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 220 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักวิชาการประชาสัมพันธ์” ภาค ข. เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ!!

แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักวิชาการประชาสัมพันธ์” ภาค ข. เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ!!

แนวข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "นักวิชาการประชาสัมพันธ์" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!**
เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
หลักสูตรการสอบ
+ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
+ข้อสอบถาม-ตอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การเผยแพร่
+หน้าที่ของการสื่อสาร
+ศัพท์ทางสื่อสารมวลชนที่สำคัญ
+จรรยาบรรณมาตราฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
+แนวข้อสอบวิชาเฉพาะประชาสัมพันธ์
+แนวข้อสอบ การเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น (อปท.) “สถาปนิก 3″ ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น (อปท.) “สถาปนิก 3″ ภาค ข.

แนว ข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "สถาปนิก 3" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!** สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
หลักสูตรการสอบ
+พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
+พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไข
+พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขใหม่เพิ่มเติม
+ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
+ความรู้งานระบบภายในอาคาร
+ความรู้โครงสร้างอาคารและคอนกรีต
+จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
+ความรู้เฉพาะตำแหน่ง+แนวข้อสอบ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
– แนวข้อสอบระบบสารสนเทศ
– แนวข้อสอบลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน
– แนวข้อสอบส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
– แนวข้อสอบโครงสร้างองค์กรและการทำงานเป็นทีม
– แนวข้อสอบแนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorcard
– แนวข้อสอบการวางแผน (Planning)
– แนวข้อสอบประเภทของแผน (Types of plan)
– แนวข้อสอบการติดต่อสื่อสาร (Communication)
– แนวข้อสอบการประสานงาน (Coordination)
– แนวข้อสอบการตัดสินใจ (DECISION)
– แนวข้อสอบการควบคุมงาน (Cortrolling)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
– แนวข้อสอบการเขียนเหนังสือราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบการบันทึก การเสนอ การสั่งงาน
– แนวข้อสอบการจัดเก็บเอกสาร (Records Management)
– แนวข้อสอบการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
– แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นิติกร” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข

แนวข้อสอบท้องถิ่น "สอบท้องถิ่น นิติกรนิติกร" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นิติกร ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: อ.ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “ภาค ก.” ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “ภาค ก.” ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "ภาค ก." ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (ภาค ก. อบต.,อบจ.,เทศบาล,อบท.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ 1-2-3 (วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี)
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
   – แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
   – แนวข้อสอบการใช้ภาษา
– แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน
  – แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ อบต.
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัต

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ กรมสุขภาพจิต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี (ประวัติกรมสุขภาพ)
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้ด้าน การวิเคราะห์นโยบายและแผน
– รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น
– เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของราชการ
– วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
– ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล
– แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี
– แนวข้อสอบประวัติ ธ.ก.ส.
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบวางแผนการดำเนินงาน ผลิตเทปโทรทํศน์ รายการวิทยุ วารสาร สิ่งพิมพ์ รวมทั้งงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเชิญชวนโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต “นักจัดการงานทั่วไป” ภาค ก.+ข.

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต “นักจัดการงานทั่วไป”แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต "นักจัดการงานทั่วไป" ภาค ก.+ข. สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบกรมสุขภาพจิต ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปริญญาตรี
– แนวข้อสอบประวัติกรมสุขภาพ
– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบความรู้ด้าน บริหารจัดการ
– แนวข้อสอบศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุน
– แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานด้านต่างๆ
– แนวข้อสอบจัดเตรียมการประชุม บันทึกเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ
– แนวข้อสอบปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร
– แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ครู กศน.แนวข้อสอบ “ครู กศน.” ภาค ข.

ครู กศน.แนวข้อสอบ “ครู กศน.” ภาค ข.แนวข้อสอบ "ครูผู้ช่วย" ครู กศน. ภาค ก. (ทุกเอก) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย ครู กศน. ภาค ก.+ข. สำหรับการสอบ กศน.กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
– แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กศน. ภาค ก. แนวข้อสอบความรอบรู้ทั่วไป แนวข้อสอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา, แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู กศน. กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ, แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สำหรับสอบครูผู้ช่วย ครู กศน.
– แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กศน. ภาค ข. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สำหรับสอบครูผู้ช่วย ครู กศน.

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ “ครูผู้ช่วย” ครู กทม. ภาค ก. (ทุกเอก)

แนวข้อสอบ “ครูผู้ช่วย” ครู กทม. ภาค ก. (ทุกเอก)แนวข้อสอบ "ครูผู้ช่วย" ครู กทม. ภาค ก. (ทุกเอก) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย ครู กทม. ภาค ก. สำหรับทุกเอกต้องใช้สอบ
– แนวข้อสอบความรอบรู้
  – สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
  – นโยบายรัฐบาล การศึกษา กทม.
  – กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ระเบียบราชการ กทม.
  ระเบียบข้าอราชการ กทม. สภาครู ระเบียบข้าราชการครู การคุ้มครองเด็ก
– แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านตัวเลข ด้านภาษาไทย ด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) “พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ภาค ข.

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) "พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ภาค ข. สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนวข้อสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบความรู้ นโยบายและแผน
– แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งชุดพิเศษ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

วิเคราะห์นโยบายและแผนแนวข้อสอบ “วิเคราะห์นโยบายและแผน 3″ ภาค ข. ทุกหน่วยงาน

วิเคราะห์นโยบายและแผนแนวข้อสอบ “วิเคราะห์นโยบายและแผน 3″ ภาค ข. ทุกหน่วยงานแนวข้อสอบ "วิเคราะห์นโยบายและแผน 3" ภาค ข. ทุกหน่วยงาน สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับ 3 ทุกหน่วยงาน ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบการบริหารและจัดการ (Administration and Management)
– แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์การวางแผน
– แนวข้อสอบแนวคิดและหลักการของการจัดทำโครงการ
– แนวข้อสอบวิเคระาห์นโยบายและนโยบายสาธารณะ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมสรรพากร “เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร” ภาค ข. ป.ตรี

แนวข้อสอบกรมสรรพากร “เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร” แนวข้อสอบกรมสรรพากร "เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร" ภาค ข. ป.ตรี สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ภาค ข. ภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ระดับปริญญาตรี
– แนวข้อสอบประวัติกรมสรรพากร
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรและ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตีร
– แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
– แนวข้อสอบความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– แนวข้อสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ๋อมแซม
– แนวข้อสอบตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายสื่อสาร
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) “พนักงานนโยบายและแผน” ภาค ข.

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) “พนักงานนโยบายและแผน” ภาค ข.แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) "พนักงานนโยบายและแผน" ภาค ข. สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผน ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสาธารณภัย
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสอบความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แนวข้อสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบความรู้ นโยบายและแผน
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งชุดพิเศษ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักพัฒนาชุมชน 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

02แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักพัฒนาชุมชน" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
– ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
– ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
– กระบวนการพัฒนาชุมชน
– หลักการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
– เก็งข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า นักพัฒนาชุมชน 3
– ตัวอย่างข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหลักการพัฒนาชุมชน สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นายช่างไฟฟ้า 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นายช่างไฟฟ้า" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความหมายของวงจรไฟฟ้า
– วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
– ประโยชน์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– การกำเนิดไฟฟ้า
– การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้า
– แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรนิกส์เบื้องต้น
– การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
– แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบความสำคัญองค์ประกอบและหลักการของการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– แนวข้อสอบอาเซียน ASEAN
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ งานธุรการและงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบความรู้ ความสำคัญ การใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
– แนวข้อสอบการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
– แนวข้อสอบความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้” ระดับ 2 (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบบัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
– แนวข้อสอบการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบสรุประเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการงานธุรการและงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245